eSocialWork

sociaal gaat digitaalHome / Games4Specials

Games4Specials


Games4Specials

Games4Specials

Type Project: PWO
Looptijd: 2014-2017

In dit project ontwikkelen we inspirerend materiaal om het gebruik van COTS-games te faciliteren. We richten ons hierbij specifiek op het buitengewoon onderwijs omwille van twee redenen. Ten eerste omdat we overtuigd zijn dat dit soort spellen het antwoord kan zijn op de specifieke onderwijsnoden van deze leerlingen zoals  verhoogde motivatie, een betere aansluiting bij hun leefwereld, meer plezier gedurende het leren (Cops, 2012; Bourgonjon et al., 2013)  Specifiek onderzoek hiernaar in het buitengewoon onderwijs bestaat vooralsnog niet, waardoor het project een pioniersrol vervult. Ten tweede betekent de fysieke soliditeit van de game-consoles een meerwaarde gezien het soms impulsieve gedrag van de leerlingen. Binnen dit project focussen we ons immers op onderwijstypes 1, 3 en 8. Deze focus is ingegeven door het aantal gemeenschappelijke kenmerken dat leerlingen met een licht verstandelijke beperking en lichte tot matige leerstoornissen typeert en de vergelijkbare onderwijsbehoeften van leerlingen met gedragsmoeilijkheden. Zoals beschreven door Prater (2007) denken we hierbij aan moeilijkheden met concentreren en lezen, geheugenproblemen, beperkte kennis van concepten en tenslotte de externe attributie van successen.

Uit onderzoek van Bloemen et al. (2010) blijkt dat het gebruik van games in het onderwijs eerder uitzonderlijk is. Deze cijfers worden bevestigd door het Mictivo-rapport van Pynoo, Kerckaert, Goeman, Elen & van Braak (2013). Slechts 12,2% van de leerkrachten in het buitengewoon onderwijs zet enkele keren per jaar een educatief game in. Uit een bevraging van Cops (2012) echter blijkt dat meer dan 50% van de hogeschoolstudenten het potentieel van games in het onderwijs erkent. Opvallend is dat enkel een kleine minderheid (10,4% & 11,1%) een negatieve attitude hiertegenover heeft. 83,9% van de kinderen heeft een game-device waaruit blijkt dat games integraal deel uitmaken van de leefwereld van jongeren (Apestaartjaren, 2010). Dit beperkt gebruik van games door leerkrachten staat eveneens haaks op de maatschappelijke aandacht die er bestaat voor games. Er zijn talrijke voorbeelden waarbij games hun plaats opeisen binnen zorgverlening (vb. Re-Mission ter ondersteuning van kankerbehandeling) of binnen vormingscontexten (vb. Agressie: Aanpakken! om hulpverleners om te leren gaan met agressief gedrag).

Binnen dit onderzoek worden leerarrangementen ontwikkeld en geëvalueerd op hun ervaren baat en leerrendement. Om dit te verwezenlijken is een partnerschap tussen departementen LER en SAW noodzakelijk. Vanuit het departement KHLim SAW wordt kennis ingebracht over de doelgroep (leerlingkenmerken, orthopedagogiek en orthodidactiek). Verder is er voldoende ervaring aanwezig over het ontwikkelen van methodieken en het werken rond socio-emotionele ontwikkeling. De kennis van lerarenopleidingen is noodzakelijk wegens de schoolse context en de didactische onderbouwing van deze leerarrangementen.

Tot doel stellen we het ontwikkelen en testen (kwantitatief en kwalitatief) van leerarrangementen voor één vakspecifiek ontwikkelingsdoel (vb. wiskunde) en één algemeen ontwikkelingsdoel (vb. sociaal-emotionele vaardigheden). Aan elk ontwikkelingsdoel zal er één game gekoppeld worden. Zonder voorafgaand ontwikkelingsproces willen we kort de mogelijkheden illustreren aan de hand van twee voorbeeldgames.

Hoe gebruiken kinderen en jongeren media in het buitengewoon onderwijs?

Op deze vraag geven Tom Vandries & Davy Nijs van de programmalijn eSocialwork (Empowering People) een eerste (voorzichtig) antwoord. Reeds jarenlang is er een persoonlijke interesse omtrent mediawijsheid en mediaopvoeding bij bijzondere groepen.
In het tweejaar durende onderzoeksproject Games4Specials werd het mediabezit, mediagebruik, het gamegedrag en de pedagogische acties hieromtrent onderzocht bij kinderen in het buitengewoon lager en secundair onderwijs (type Basisaanbod). Deze bevraging kadert verder binnen de tweejaarlijkse Apestaartjaren bevraging van Mediaraven & Linc.

Meer info:

Onderzoeksrapport