eSocialWork

sociaal gaat digitaalHome / dienstverleningsprojecten

dienstverleningsprojecten


dienstverleningsprojecten

2016

Onbeperkt MediaWijs, de ontwikkeling van een mediawijze tablet bij mensen met een verstandelijke handicap

Subsidieverstrekker: Kenniscentrum Mediawijsheid

Het doel van dit concrete project is de ontwikkeling van methodieken over niet-talige apps die gebruikt kunnen worden om dagelijkse activiteiten te ondersteunen bij personen met ernstig tot diep verstandelijke handicap.

Immers, ook personen met een verstandelijke beperking hebben recht op participatie in de samenleving. Wanneer het specifiek gaat over de gedigitaliseerde samenleving, spreekt men over e-inclusie. Voor veel personen met een verstandelijke beperking is deze e-inclusie niet vanzelfsprekend, de toegankelijkheid is beperkt – zowel fysiek, cognitief als materieel. In dat opzicht kunnen we terecht over een ‘digitale kloof’ spreken.

2012

Mediatrain – mediawijsheid in de bijzondere jeugdzorg

Het medialandschap wijzigde de laatste jaren grondig. We kunnen ons haast geen wereld zonder sociale media, online toepassingen en ‘apps’ meer voorstellen.

Ook binnen de jeugdhulp ziet men een verschuiving in het gebruik van media.

In 2008 stapte Tonuso vzw in een samenwerking met de Katholieke Hogeschool Kempen en de Katholieke Universiteit Leuven en nog 4 Europese partners  in het INCLUSO project.  Daaruit bleek een duidelijke nood aan ondersteuning en competentieverwerving in het gebruik van de nieuwe media.

Wat immers opviel was een stijging van het gebruik van de verschillende media, en tegelijkertijd ook de confrontatie met de gevaren van dit gebruik. Zo bijvoorbeeld lieten ‘onze’ gezinnen zich meeslepen in de talrijke reclameboodschappen uit de media, bvb eBay, sites voor volwassenen, aanbiedingen van nieuwe artikelen, games, malafide verkopen, enz….

Leren omgaan met deze media werd een nieuwe nood en tegelijk een nieuwe opdracht voor de hulpverlener. De nood aan meer vorming rond mediawijsheid werd prangend. Het zijn immers diezelfde media die voor een verbetering van hun situatie kunnen zorgen (vb. VDAB site, site van lokale besturen, mutualiteiten, overheid, immoweb, etc… ), en daarom voor hen ook zeer belangrijk. We merkten, en merken nog steeds, dat onze doelgroep veel informatie mist en samen met de Katholieke Hogeschool Limburg werden enkele trainingen opgezet.

Het project MediaTrain, dat mogelijk is gemaakt dankzij Vlaams minister van Media Ingrid Lieten, bouwt voort op deze trainingen. Training in mediawijsheid is noodzakelijk, zowel voor de hulpverleners als voor de cliënten uit de Bijzondere Jeugdzorg.  Via dit project gaan we begeleiders trainen in hun eigen voorziening. Op hun beurt gaan zij mediawijsheid  inzetten in de hulpverlening en doorgeven aan de kinderen, jongeren en hun gezin. De expertise in mediawijsheid die Tonuso vzw en de KHLim gedurende de voorbije jaren heeft opgebouwd, zal zo worden doorgegeven.

We starten dit tweejarig project met een aantal introdagen om voorzieningen uit de Bijzondere Jeugdzorg kennis te laten maken met de begrippen en mogelijkheden en ze op de  hoogte te brengen van ons trainingsaanbod. Vervolgens kan ingetekend worden op een trajectbegeleiding die in de voorzieningen zelf zal gebeuren. Het project zal worden afgesloten met een studiedag waar ook de effecten zullen gepresenteerd worden.

Om het effectvan de acties op de mediawijsheid van hulpverleners, jongeren en hun families te meten, vertrekken we van een bevragingsinstrument dat recent werd ontwikkeld door Link in de Kabel en de KHLim. Het instrument zal verder worden ontwikkeld op basis van de inventarisatie van de bestaande instrumenten en de good practices. Hiervoor doen we beroep op de partner Katholieke Hogeschool Kempen (KHK)

De disseminatie en de duurzaamheid zal een samenwerkingsverband blijven tussen Tonuso, Steunpunt Jeugdhulp, Informant, Katholieke Hogeschool Limburg en het Vlaams Steunpunt Nieuwe geletterdheid (VSNG) om verdere verspreiding van materiaal en kennis rond mediawijsheid te garanderen na het project.  Om de duurzaamheid van het project te garanderen zetten we in op diverse terreinen. Op de websites van de verschillende partners zal steeds up-to-date info te vinden zijn. Informant en Steunpunt Jeugdhulp zullen dit thema ook na dit project opnemen in hun aanbod.

Al deze partners zullen ook lid worden van www.ehulpvlaanderen.be om samen te kunnen blijven werken aan de uitbouw van een Mediawijs Vlaanderen voor de Bijzondere Jeugdzorg en andere jeugdhulp sectoren.

 

Mediawijsheid:

De thema’s die we aan bod zullen laten komen ontlenen we aan de omschrijving van mediawijsheid:

Onder mediawijsheid wordt het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes verstaan waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie in de publieke sfeer. Mediawijsheid gaat niet enkel om praktische ICT-vaardigheden zoals ICT-skills, leesvaardigheid en vlotte omgang met/creatief gebruik maken van verschillende media, maar ook om mediabewustzijn vanuit de praktijk, inzicht in de mechanismen van commerciële communicatie en de media-industrie, kritische informatie- en strategische vaardigheden, en verantwoord en veilig mediagebruik.

We hopen dat u als lezer regelmatig terugkomt naar deze sites voor updates rond het project Media Train.

Hieronder vindt men een overzicht van alle voorzieningen die zullen genieten van dit project.


Media Train weergeven op een grotere kaart

2011

Ontwikkelen van inhoud voor een aangepaste preventieve website rond alcohol- en canabisverslaving voor personen met een licht verstandelijke beperking

Samenvatting:

Als laatstejaarsstudenten aan de ‘Katholieke Hogeschool Limburg’ krijgen we de kans, een project naar keuze te verwezenlijken. De voorkeur van ieder groepslid, ging uit naar het project dat ingediend werd door ‘CAD Limburg’, vertegenwoordigd door Evi Bogaerts en Anneleen Vissers.
Tot op heden vormt middelengebruik een ernstig probleem binnen onze maatschappij. Velen onder ons grijpen naar middelen die, na wetenschappelijk onderzoek, ongezond blijken voor lichaam en geest. Alcohol is bijvoorbeeld een maatschappelijk aanvaardde drug met een verslavende werking. Een gevolg van de legalisering is de vlotte verkrijgbaarheid in de handel. Op deze manier wordt een grote doelgroep bereikt. Als tweede, frequent voorkomend middel wordt cannabis opgemerkt. Ook dit tweede middel kan een verslavend effect hebben op het lichaam en de geest. Hulpverleningsinstanties ondervinden dat de kwestie zich de laatste jaren verschuift, betreffende de doelgroep. Steeds meer personen met een licht mentale handicap grijpen naar middelen als alcohol en cannabis. Voorgenoemd fenomeen vormt de basis voor dit project.
Vanuit CAD Limburg werd ons gevraagd aangepaste methodieken in zake alcohol en cannabis en een sociale kaart te ontwikkelen voor personen met een licht mentale handicap en hun begeleider(s). Deze werkinstrumenten dienen achteraf, door externen op een website geplaatst te worden. We gingen van start met het ontwikkelen van zes methodieken, aangepast aan de doelgroep. Deze instrumenten vormen aangepast werkmateriaal voor de begeleider en de cliënt zelf en kunnen zowel online als offline gehanteerd worden. Een tweede onderdeel binnen het project was het samenstellen van een sociale kaart voor de provincie Limburg. Deze sociale kaart bevat alle Limburgse instanties, gesubsidieerd door het VAPH en twee groepen voorzieningen met een zorgaanbod voor dubbeldiagnose: gehandicaptenzorg in combinatie met psychiatrie en psychiatrie in combinatie met verslavingszorg. Tot slot wordt er een groep voorzieningen met een zorgaanbod omtrent triple diagnose: gehandicaptenzorg in combinatie met psychiatrie en verslavingszorg, verwerkt binnen voorgenoemde kaart.
Het luik van de sociale kaart werd hoofdzakelijk ontwikkeld voor de begeleider, maar bevat ook enkele aanpassingen aan de doelgroep. Dit zodat de cliënt eventueel betrokken kan worden bij onder andere de keuze van doorverwijzing.
We hebben voor dit project gekozen omdat de doelgroep ons erg aanspreekt. Elk lid van de projectgroep vindt het belangrijk dat personen met een mentale handicap ondersteuning en informatie aangereikt krijgen, aangepast aan de diverse noden van de doelgroep. Op deze manier wordt hen de kans geboden zich deels te onttrekken aan de kwetsbare positie die ze innemen in onze maatschappij en leren ze de correcte effecten en gevolgen van middelengebruik kennen en plaatsen binnen hun eigen leven. Aan de hand van de methodieken leren ze zich tevens een beeld te vormen over zichzelf in relatie tot hun middelengebruik. Hierdoor wordt er een bijdrage geleverd aan het zelfbeeld en de zelfkennis van de persoon in kwestie.
De volledige uitwerking van het project is terug te vinden in deze bundel. Het projectboek bestaat uit twee delen, namelijk het theoretisch gedeelte en de implementatie. In deel een, het theoretisch gedeelte worden alle gehanteerde theorieën aangehaald en omschreven. We starten ieder hoofdstuk met een inleiding en sluiten elk hoofdstuk af met een besluit, waarin onze kritische bedenkingen aangehaald worden.
In deel twee van het projectboek gaan we over tot de praktische uitwerking van ons project, namelijk de implementatie. Hier vindt u een voorbeeld terug van iedere methodiek en worden de verschillende instanties van de sociale kaart, per groep weergegeven.
In beide onderdelen leggen we linken naar de, door ons bezochte en gecontacteerde, instanties te Nederland. Deze bezoeken en contacten vonden plaats in het kader van ons Internationaal Studieproject. We hebben twee voorzieningen bezocht waarvan een te Rotterdam en een te Maastricht. Meer informatie hieromtrent vindt u terug in deel 1, onder hoofdstuk 1 en in bijlage 1.
Tot slot geven we in deze inleiding nog enkele nuttige punten weer. Doorheen de bundel maken we steeds gebruik van de derde persoon enkelvoud ‘hij’, wanneer er gesproken wordt over ‘de cliënt’. Verder maken we gebruik van voetnoten om bepaalde begrippen duidelijk toe te lichten. In sommige voorbeelden van de methodieken zijn namen verwerkt, deze namen zijn fictief.

Het projectboek: Methodieken omtrent alcohol en cannabis aangepast aan personen met een mentale handicap en eventueel psychische of psychiatrische problemen Sociale kaart Limburg vindt men hier.

2010

eLab for social work i.s.m. POD Maatschappelijke Integratie

Onderzoek naar noodzakelijke vaardigheden en het opzetten van een opleidingstraject voor sociaal werkers rond het gebruik van het internet. De opzet van deze navorming is tweeledig 1) Opvoeden via internet: sociaal werkers ondersteunen en op weg helpen om het internet te gebruiken als werkinstrument binnen hun begeleiding én 2) Internetopvoeding: het internetgebruik begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen die aan hen zijn toevertrouwd. De folder van deze opleiding vindt men hier.

Een medewerker van de expertisecel eSocialWork deed het vooronderzoek, een andere bouwde de opleiding verder uit. Tijdens de opleiding zal er ook gewerkt worden via online coaching. Er werd hiervoor een WIKI opgestart. Deze vindt men hier en is voor iedereen toegankelijk. Onder ‘projecten’ vindt men een overzicht van alle gerealiseerde projecten.

Dit project werd mogelijk gemaakt door financiële steun van POD MI binnen het kader van de oproep: “Bruggen bouwen tussen de digitale wereld van jongeren en de informatiesamenleving”.

 

Ontwikkeling testvragen Diginatives, een testomgeving rond mediawijsheid voor jongeren (i.o.v. Link in de Kabel):

Deze testomgeving vindt men hier.

 

2009

 

23dingen voor de sociaal werker

Vorig jaar (2009-2010) maakten we met studenten een eerste handleiding voor sociaal werkers rond het gebruik van web2.0. Je kan het gidsje hier vinden. Verbetering komt er aan!

Deze handleiding is bedoeld om opvoeders en begeleiders uit de bijzondere jeugdzorg te tonen hoe zijn internet-toepassingen kunnan aanwenden bij het opvoeden. Ze is gratis te downloaden onder Creative Commons licentie ‘Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Belgium‘.

Dit project kwam tot stand via een samenwerking tussen het VSNG (LINC vzw), Tonuso vzw, Davy Nijs (docent KHLim Saw en coördinator eSocialWork) en Joke Maes (departementshoofd KHLim Saw). De gids werd geschreven door studenten van de KHLim: Beerden David, Capocciuti Stephanie, Koolen Veerle, Peeters Sarina en Vanschoren Tim.